دوباره...؟؟؟!   

به نام آفریننده ی هک و هکر ها...!

اجازه بدین با افتخار اعلام کنم آی کیوها رو برای دومین بار تونستم هک کنم!

آی کیوهاتون دوباره هک شد...!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

نترسین بابا...نترسین!

دروغ سیزده بود...!

چقدر بی مزه شدیم ما نه؟!

سیزده به در خوش بگذره و گذشته باشه.

 

لينک
یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٥ - IQha